ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Інструкція для авторів

Журнал “Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ” приймає до розгляду наукові статті, а також оглядові роботи, що стосуються різних теоретичних та прикладних аспектів економіки. Журнал “Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ” рекомендований як фахове видання з економіки (Постанова Президії ВАК України № 515 від 12.05.16) та індексується міжнародною наукометричною базою Index Copernicus.

Обсяг статті не менше 10 сторінок тексту, включаючи таблиці, рисунки (4 рисунки прирівнюються до 1 сторінки тексту) і список літератури (формат сторінки А4, оформлення у відповідності до наведених нижче правил). Вартість публікації – 35 грн/стор.

Всі матеріали, що надходять до редакції, проходять рецензування. Редколегія залишає за собою право не публікувати статті, які не відповідають тематиці журналу, не містять нові експериментальні й теоретичні данні, а також статті, що містять плагіат. Статті, які не відповідають викладеним правилам, можуть бути повернені авторам для доопрацювання, виправлення або скорочення, а у виняткових випадках – відхилені. Відповідальність за зміст матеріалів несе автор.

Для публікації автори подають до редакції журналу наступні документи:

 • Рукопис статті двома мовами(англійська (оригінал) та переклад українською або російською);
 • Відомості про авторів на мові статті (прізвища, повні ім’я і по батькові, посада, місце роботи, науковий ступінь і вчене звання, службовий і домашній телефони, e-mail і поштова адреса для переписки). Приклад оформлення наведений у Додатку 1;
 • Рецензія статті, підписана доктором економічних наук (якщо серед співавторів немає д.е.н.) та завірена відділом кадрів з його місця роботи;
 • Ксерокопіячи сканована копія документу про сплату вартості публікації.

Вказані документи у електронному вигляді надсилаються на електронну скриньку ek.visnik@gmail.com

Структура статті:

 • Індекс УДК;
 • Кодстатті згідно з JEL Classification;
 • Прізвища та ініціали авторів;
 • Назва статті (У назві статті не допускається використання абревіатур);
 • Повна назва організації(ій), у якій(их) виконана робота, із зазначенням міста;
 • Анотація до статті і ключові слова на мові оригіналу.
 • Основний текст статті, у якому слід виокремити наступні розділи:вступ та постановка проблеми, аналіз та дослідження публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки. Кожен розділ починається із нового рядка після його назви.
 • Список літературиможе включати не більше 15 джерел.  Оформлення списку літератури за міжнародним бібліографічним стандартом АРА: літературні джерела кирилицею транслітеруються латинськими літерами, а до назви матеріалу додається переклад англійською мовою (Додаток 2).
 • Анотацію готують на трьох мовах (українська, англійська, російська з ідентичним змістом) обсягом 1800-2000 знаків, включаючи ключові слова.Ключові слова, як і анотація, представляються на трьох мовах: українській, англійській і російській. Кількість ключових слів – від 5 до 8.


Вимоги до оформлення статті

Текст статті повинен бути підготовленим у форматі текстового редактора Word (97-2003) (з розширенням  *.doc). Шрифт Times New Roman12 пт; міжрядковий інтервал – 1.5. Поля – 2 см з кожного боку. Текст статті, назву, авторів не виділяють ані курсивом, ані напівжирним шрифтом.

Рисунки мають бути пронумеровані у послідовності, яка відповідаю згадуванню у тексті. Підписи до рисунків (у форматі “Рис. 1. Залежність …”) повинні бути обов’язково написані на мові основного тексту статті.

Таблиці, створені у текстовому редакторі Word, повинні мати порядковий номер (без знаку №) і назву; на кожну таблицю надається посилання у тексті (табл. 1). Формат таблиць: шрифт – Times New Roman, кегль – 10 пунктів, абзац – вирівнювання – по центру; міжрядковий інтервал – одинарний; всі відступи і інтервали – 0 см.

Формули вставляються безпосередньо у текст за допомогою редактора формул Microsoft Equation. Нумерація формул у тексті статті дається арабськими цифрами у круглих дужках справа.

Додаток 1

Приклад оформлення відомостей про авторів

Іванов Іван Іванович – завідувач кафедри хімічної технології ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” доктор хімічних наук, професор.

Роб. тел. (0562)33-33-33, e-mail: ivanov@dp.ua

Адреса для переписки: 49005, Україна, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8, ДВНЗ “УДХТУ”.

Дані наводяться для всіх співавторів, поштова адреса та e-mail можна вказати тільки для одного автора, який веде переписку.

Додаток 2

Приклад оформлення списку літератури 

 1. Illiashenko, S.M. (2012). Marketynhovi zasady vprovadzhennia ekolohichnykh innovatsii [Marketing principles of ecological innovations implementation]. Sumy: VTD «Universytetska knyha» [inUkrainian].
 2. Dybach, I.L., Hatsura, V.Ya., & Ivata, V.V. (2013). Rol ekolohichnoho marketynhu v zabezpechenni konkurentospromozhnosti vitchyznianykh pidpryiemstv [The role of environmental marketing in enterprises competitiveness ensuring]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytskyi national university, 3, ser. Economy, 28-33 [inUkrainian].
 3. Strutinska, L.R., Andrusiv, V., & Lubomudrova, N.P. (2012). Ekolohichnyi marketynh ta innovatsiini rishennia [Environmental marketing and innovative solutions]. Proceedings from Marketing and logistics in the system of management ’12: ІХ Mizhnarodna naukovo-praktychnakonferentsiia

«Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu» – ІХ International Scientific and Practical Conference «Marketing and logistics in the system of management». (pp. 408-409). Lviv: Lviv Polytechnic [in Ukrainian].

Контакти

http ://ek-visnik.dp. ua

Україна, 49005, м. Дніпро, проспект Гагарина, 8

ek.visnik@gmail.com

+38 (0562) 47-14-83, +38 (066) 643-03-52 (Viber)