ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Інструкції для авторів

Інструкція для авторів містить перелік матеріалів, які необхідно подати до редакції журналу, структуру статті, вимоги до оформлення статей та графік прийому статей.

Для публікації автори подають до редакції журналу наступні матеріали:

 1. Рукопис статті двома мовами (англійська (оригінал) та переклад українською (надсилається обов’язково)). Назва файлів друкується англійськими літерами і відповідає прізвищу першого автора, наприклад, Ivanov_article, Ivanov_translation
 2. Відомості про авторів (прізвища, повні ім’я і по батькові, посада, місце роботи, науковий ступінь і вчене звання, службовий і домашній телефони, ORCID ID, e-mail і поштова адреса для переписки). Назва файлу, наприклад, Ivanov_information. Приклад оформлення наведений у Додатку 1.
 3. Рецензія статті, підписана доктором економічних наук (якщо серед співавторів немає доктора економічних наук) та завірена відділом кадрів з його місця роботи (оригінал або сканована копія).
 4. Згода на передачу прав від авторів до видавника (оригінал або сканована копія). Надсилається після прийняття статті до друку. Назва файлу Ivanov_agreement.
 5. Ксерокопія чи сканована копія документу про сплату вартості публікації (надсилаються після підтвердження про те, що стаття прийнята до друку).

Вказані матеріали у електронному вигляді надсилаються секретарю Чернишевій Олені Михайлівні на електронну скриньку ek.visnik@gmail.com.
Поштова адреса редакції: проспект Гагарина, 8, м. Дніпро, 49005, Україна.

Обсяг статті не менше 10 та не більше 20 сторінок тексту, включаючи таблиці, рисунки (4 рисунки прирівнюються до 1 сторінки тексту) і список літератури (формат сторінки А4).

При оформленні роботи рекомендуємо скористатися шаблонами статті та перекладу

Текст статті повинен бути підготовленим у форматі текстового редактора Word (97-2003) (з розширенням *.doc). Шрифт Times New Roman, 12 пт; міжрядковий інтервал – 1.5. Поля – 2 см з кожного боку, абзацний відступ – 1,25 см. Текст та розділи статті, назву, авторів не виділяють ні курсивом, ні напівжирним шрифтом.

Структура статті
на мові оригіналу – для статті, на мові перекладу – для перекладу статті
кожен пункт починається з нового рядка

 • Індекс УДК
 • Код статті згідно з JEL Classification
 • Прізвища та ініціали авторів (не більше 5 авторів)
 • Назва статті (6-10 слів, стверджувальна форма, повинна відображати мету роботи та дослідницький підхід. У назві статті не допускається використання абревіатур
 • Повна назва організації(ій), у якій(их) виконана робота, із зазначенням міста, країни
 • Анотація до статті і ключові слова 1800-2000 знаків з пробілами, включаючи ключові слова. Зміст анотації та ключових слів повинен бути ідентичним на українській та англійській мовах. Анотація має відображати передумови, цілі, методологію, результати, наукову новизну та практичну цінність дослідження. Результати дослідження повинні займати більшу частину обсягу анотації. У тексті не повинно бути дослівних повторювань речень з інших розділів статті, вставних конструкцій, синонімів у межах одного речення, плеоназмів, заперечних речень, загальновідомих явищ, абревіатур. Переклад анотації та статті українською або англійською мовою повинен бути фаховим. Анотації та статті з нефаховим або «машинним» перекладом до розгляду не приймаються. 5-8 ключових слів або словосполучень, які часто повторюються в основному матеріалі та відображають сутність дослідження. Ключові слова – це ідентифікатори, за якими найчастіше відбувається пошук статей у відповідному науковому напрямі. Ключові слова не повинні повторювати назву статті, містити абревіатури, загальні слова та фрази. Наявність належним чином сформованих назви, анотації та ключових слів сприяє підвищенню рівня цитування статті
 • Основний текст статті, у якому необхідно виокремити наступні розділи: вступ та постановка проблеми, аналіз та дослідження публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки. Кожен розділ починається із нового рядка після його назви, яку друкують окремим рядком.

Вступ та постановка проблеми
Текст. У цьому розділі необхідно розкрити сутність наукової проблеми у загальному вигляді, її теоретичну та (або) практичну значущість, зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, довести актуальність дослідження та його важливість для подальшого розвитку відповідної галузі економічної науки (теорії або практики).
Аналіз та дослідження публікацій
Текст. Здійснити аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких запропоновано вирішення окресленої проблеми, сучасні погляди на проблеми, складнощі при розв’язанні проблеми, виокремити невирішені частини проблеми, якій присвячено статтю. Обов’язковим є посилання на літературні джерела, що досліджуються, з зазначенням джерела у списку літератури. Склад джерел повинен бути актуальним і переважно містити статті, опубліковані в наукових журналах та збірниках.
Мета статті
Текст. Мета статті повинна випливати з постановки проблеми та аналізу останніх досліджень й публікацій; у ній повинно бути чітко визначено кінцевий науковий результат, вказано, на яких наукових передумовах ґрунтується, чим і як досягається (із залученням яких, зокрема, наукових гіпотез, ідей, явищ, законів). Відобразити основну ідею даної публікації, яка має суттєво відрізнятися від сучасних уявлень про проблему, доповнювати чи поглиблювати вже відомі підходи.
Виклад основного матеріалу
Текст. Висвітлити основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію результатів дослідження.
Часовий інтервал статистичних даних, що наводяться у науковій статті, повинен завершуватися не раніше, ніж за 2 роки до моменту подання статті до редакції.
Формули вставляються безпосередньо у текст за допомогою редактора формул Microsoft Equation із відповідними налаштуваннями:
Стиль: у форматі символів не дозволяється використання напівжирного і похилого шрифту.
Розмір: звичайний – 10 пт; великий індекс – 8 пт; дрібний індекс – 6 пт; великий символ – 12 пт; дрібний символ – 10 пт.
Нумерація формул у тексті статті надається арабськими цифрами у круглих дужках праворуч.
Рисунки мають бути пронумеровані у послідовності, що відповідає їх першому згадуванню у тексті. Підписи рисунків (у форматі Рис. 1. Залежність…….) повинні бути обов’язково написані мовою основного тексту статті і розташовані під рисунком.
Кольорові рисунки будуть надані у кольорі в online версії статті, але вони будуть трансформовані у чорно-білі рисунки у друкованій версії.
Таблиці, створені у текстовому редакторі Word, повинні мати порядковий номер (без знаку №) і назву; на кожну таблицю надається посилання у тексті (у форматі табл. 1).
Ширина таблиць, см: 8,25; 14,5; 17,75; 25,00.
Формат рисунків і таблиць: шрифт – Times New Roman, кегль – 10 пунктів, вирівнювання – по центру; міжрядковий інтервал –одинарний; всі відступи і інтервали – 0 см.
Якщо стаття містить один рисунок або одну таблицю, то їх не нумерюють.
Під кожним рисунком або таблицею вказується джерело, на основі якого вони побудовані.
Дублювання даних і результатів, наведених у тексті та на рисунках і в таблицях, не дозволяється.
Рисунки і таблиці розташовуються у тексті після їх першого згадування.
У тексті, таблицях і на рисунках ціла частина числа від десяткової відокремлюється комою в україномовному варіанті статті, крапкою – в англомовному.
Приклад оформлення рисунку та таблиці наведено у шаблонах статті та перекладу.
Посилання на літературні джерела оформлюються у квадратних дужках з вказанням порядкового номеру джерела у списку літератури та сторінок (за наявності).
Висновки
Текст. У висновках відзначаються наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку. Найбільш важливі результати дослідження, що містять наукову новизну та мають наукове та(або) практичне значення, викладають відповідно до поставленої мети. Висновки викладаються у формі синтезу наукової інформації, представленої у основній частині статті, – послідовно, чітко, логічно. Наукова новизна результатів дослідження повинна характеризуватися ознаками раціональності, обґрунтованості, достовірності, логічної несуперечливості, відповідності основоположним принципам науки.

 • Список літератури формується в порядку згадування джерел у тексті статті. Наприкінці посилання навести індекс DOI (якщо існує).

При нумерації джерел не використовувати опцію «Список».
В україномовному варіанті статті для оформлення списку літератури дозволяється використовувати ДСТУ 8302:2015 або міжнародний бібліографічний стандарт АРА, в англомовному – лише стандарт АРА з транслітерацією джерел ( Додаток 2). Посилання на англомовні статті не транслітеруються. Наприкінці опису джерела в квадратних дужках зазначають мову публікації (наприклад, [in Ukrainian], [in English], [in Polish], [in German], тощо).
Всі джерела, оригінальні назви яких наведені у кириличних шрифтах, повинні бути транслітеровані. Транслітерація прізвищ авторів та назв україномовних джерел проводиться відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 „Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею“
Якщо вітчизняний журнал має паралельну англомовну назву, використовувати англомовний варіант назви журналу, статті, прізвищ та ініціалів авторів.
Кількість джерел – від 5 до 15.
Список літератури повинен обов’язково містити посилання (не менше 2 посилань) на джерела з періодичних видань, що проіндексовані у провідних міжнародний наукометричних базах (Scopus, Web of Science).
Кількість самоцитувань – не більше 20% від загальної кількості джерел літератури.
Не менше, ніж 2/3 процитованих джерел, повинні мати дату видання не раніше, ніж за останні 10 років.
Посилатися на неопубліковані праці, підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті, методичні вказівки не дозволяється.
Усі посилання на цитування перевіряються на відповідність стандарту оформлення та точність (відповідність оригінальному джерелу). Для підвищення швидкості розгляду статті редакційною колегією авторам рекомендується уважно перевірити коректність цитувань перед поданням статті до редакції.

 • Назва статті, прізвища та ініціали авторів, повна назва організації(ій), у якій(их) виконана робота, із зазначенням міста, країни, анотація до статті і ключові слова (за виключенням тих, що розміщені на початку статті). Наводиться тільки у файлі статті.
 • Інформаційний блок (наводиться лише у файлі статті): назва статті англійською мовою, прізвища та ініціали авторів англійською мовою, повна назва організації(ій), у якій(их) виконана робота, із зазначенням міста, країни англійською мовою, email для листування, ORCID усіх авторів, анотація до статті і ключові слова англійською мовою, список літератури (references), оформлений за стандартом АРА з транслітерацією джерел (Додаток 3). Публікація інформаційного блоку не включається до вартості опублікування статті.

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються!

Додаток 1

Приклад оформлення відомостей про авторів

Іванов Іван Іванович – завідувач кафедри хімічної технології ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, доктор хімічних наук, професор.
Роб. тел. (0562)33-33-33
ORCID ID
e-mail: ivanov@dp.ua
Адреса для переписки: ДВНЗ УДХТУ, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна.
Дані наводяться для всіх співавторів, поштова адреса та e-mail можна вказати тільки для одного автора, який веде переписку.

Додаток 2

Приклад оформлення списку літератури 

за ДСТУ 2302:2015

Список літератури
1. Полоус О. Системний аналіз показників цифровізації підприємств України. Економічний аналіз. 2020. Т. 30. № 1. Ч. 2. С. 118124. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.02.118.
2. Теплюк М. А. Тренди інноваційного розвитку підприємництва малого бізнесу в умовах цифрової економіки. Вісник Хмельницького національного університету Економічні науки. 2021. № 2. С. 3539. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-294-3-5.
3. Сазонець І. Л., Волошина Д. М. Поняття економічного потенціалу та формування потенціалу туристичної галузі України. Ефективна економіка. 2023. № 2. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1138 (дата звернення: 02.03.2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.16.
4. Іщук С. О., Созанський Л. Й. Порівняльна оцінка імпортозалежності українського машинобудування у контексті сучасних викликів. Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет». 2022. № 1 (15). С. 132141. DOI: http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-15-1-132-141.
5. Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О., Капарулін І. С. Технології інноваційного розвитку підприємства у контексті інституціоналізму : монографія. К.: КНЕУ, 2012. 225 с.
6. Аранчій В. І. Формування інноваційних підходів до управління людськими ресурсами організації. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19 травня 2022 року. Полтава, 2022. С. 5-7.
7. Zhou Z., Liu W., Cheng P., Li Z. The Impact of the Digital Economy on Enterprise Sustainable Development and Its Spatial-Temporal Evolution: An EmPIDical Analysis Based on Urban Panel Data in China. Sustainability. 2022. Vol. 14. Issue 19. 11948. DOI: https://doi.org/10.3390/su141911948.

за міжнародним бібліографічним стандартом АРА

References
1. Polous, O. (2020). Systemnyi analiz pokaznykiv tsyfrovizatsii Ukrainy [System analysis of digitalization indices of Ukrainian enterprises]. Ekonomichnyi analiz – Economic Analysis, 30 (1, Part 2), 119-124. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.02.118 [in Ukrainian].
2. Tepliuk, M. (2021). Trendy innovatsiinoho rozvytku pidpryiemnytstva maloho biznesu v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Innovative development trends of small business entrepreneurship in the digital economy conditions]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi national university. Economic Sciences, 2, 3539. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-294-3-5 [in Ukrainian].
3. Sazonets, I., & Voloshyna, D. (2023). Poniattia ekonomichnoho potentsialu ta formuvannia potentsialu turystychnoi haluzi Ukrainy [The concept of economic potential and formation of the potential of the tourist industry of Ukraine]. Efektyvna economika – Efficient economy, 2. Retrieved from https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1138. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.16 [in Ukrainian]. (an example by APA Style)
4. Ishchuk, S., & Sozanskyy, L. Porivnialna otsinka importozalezhnosti ukrainskoho mashynobuduvannia u kontaksti suchacnykh vyklykiv [Comparative assessment of Ukrainian mechanical engineering dependence on imports in the context of modern challenges]. Ekonomichnyi visnyk Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu “Ukrainskyi derzhavnyi khimiko-teknolohichnyi universytet – Economic Herald of State Higher Educational Institution “Ukrainian State University of Chemical Technology”, 1(15), 132141. DOI: http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-15-1-132-141 [in Ukrainian].
5. Honcharova, N. P., Shvydanenko, H. O., & Kaparulin I. S. (2012). Tekhnolohii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva u konteksti instytutsionalizmu [Technologies of the innovative development of enterprise in the context of institutionalism]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
6. Aranchii, V. I. (2022). Formuvannia innovatsiinykh pidkhodiv do upravlinnia liudskymy resursamy orhanizatsii [Formaion of iinovative approaches to the management of organization human resources]. Proceedings from Management of XXI century: globalization challenges ’22: VI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Menedzhment XXI stolittia: hlobalizatsiini vyklyky” – The Sixth International Scientific and Practical Conference “Management of XXI century: globalization challenges”. (pp. 35). Poltava: PDAU [in Ukrainian].
7. Zhou, Z., Liu, W., Cheng, P., & Li, Z. (2022). The Impact of the Digital Economy on Enterprise Sustainable Development and Its Spatial-Temporal Evolution: An EmPIDical Analysis Based on Urban Panel Data in China. Sustainability, 14 (19), 11948. DOI: https://doi.org/10.3390/su141911948 [in English].

Додаток 3

Приклад оформлення інформаційного блоку

Title of the article (in English)
Author1a, Author2a, Author3a*, Author4b, Author5c (in English)
a Full name of the University a, city, country
b Full name of the University b, city, country
c Full name of the University c, city, country
*email: (email for correspondence)
Author1 ORCID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Author2 ORCID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Author3 ORCID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Author4 ORCID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Author5 ORCID: https://orcid.org/ XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Text of annotation in English. (Identical to the text at the beginning at the article)
Keywords: keyword1, keyword 2, keyword 3, …. keyword 8 (in English).

References
1. Polous, O. (2020). Systemnyi analiz pokaznykiv tsyfrovizatsii Ukrainy [System analysis of digitalization indices of Ukrainian enterprises]. Ekonomichnyi analiz – Economic Analysis, 30 (1, Part 2), 119-124. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.02.118 [in Ukrainian]. (an example by APA Style)
2. Tepliuk, M. (2021). Trendy innovatsiinoho rozvytku pidpryiemnytstva maloho biznesu v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Innovative development trends of small business entrepreneurship in the digital economy conditions]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi national university. Economic Sciences, 2, 3539. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-294-3-5 [in Ukrainian]. (an example by APA Style)
3. Sazonets, I., & Voloshyna, D. (2023). Poniattia ekonomichnoho potentsialu ta formuvannia potentsialu turystychnoi haluzi Ukrainy [The concept of economic potential and formation of the potential of the tourist industry of Ukraine]. Efektyvna economika – Efficient economy, 2. Retrieved from https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1138. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.16 [in Ukrainian]. (an example by APA Style)
4. Ishchuk, S., & Sozanskyy, L. Porivnialna otsinka importozalezhnosti ukrainskoho mashynobuduvannia u kontaksti suchacnykh vyklykiv [Comparative assessment of Ukrainian mechanical engineering dependence on imports in the context of modern challenges]. Ekonomichnyi visnyk Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu “Ukrainskyi derzhavnyi khimiko-teknolohichnyi universytet – Economic Herald of State Higher Educational Institution “Ukrainian State University of Chemical Technology”, 1(15), 132141. DOI: http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2022-15-1-132-141 [in Ukrainian]. (an example by APA Style)
5. Honcharova, N. P., Shvydanenko, H. O., & Kaparulin I. S. (2012). Tekhnolohii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva u konteksti instytutsionalizmu [Technologies of the innovative development of enterprise in the context of institutionalism]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]. (an example by APA Style)
6. Aranchii, V. I. (2022). Formuvannia innovatsiinykh pidkhodiv do upravlinnia liudskymy resursamy orhanizatsii [Formaion of iinovative approaches to the management of organization human resources]. Proceedings from Management of XXI century: globalization challenges ’22: VI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Menedzhment XXI stolittia: hlobalizatsiini vyklyky” – The Sixth International Scientific and Practical Conference “Management of XXI century: globalization challenges”. (pp. 35). Poltava: PDAU [in Ukrainian]. (an example by APA Style)
7. Zhou, Z., Liu, W., Cheng, P., & Li, Z. (2022). The Impact of the Digital Economy on Enterprise Sustainable Development and Its Spatial-Temporal Evolution: An EmPIDical Analysis Based on Urban Panel Data in China. Sustainability, 14 (19), 11948. DOI: https://doi.org/10.3390/su141911948 [in English]. (an example by APA Style)
….
15.
Графік прийому статей:
№1 – до 10 квітня;
№2 – до 10 жовтня.