ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Інструкції для авторів

Інструкція для авторів містить перелік матеріалів, які необхідно подати до редакції журналу, структуру статті, вимоги до оформлення статей та графік прийому статей.

Для публікації автори подають до редакції журналу наступні матеріали:

 1. Рукопис статті двома мовами (англійська (оригінал) та переклад українською або російською (надсилається обов’язково)). Назва файлів друкується англійськими літерами і відповідає прізвищу першого автора, наприклад, Ivanov_article, Ivanov_translate.
 2. Відомості про авторів (прізвища, повні ім’я і по батькові, посада, місце роботи, науковий ступінь і вчене звання, службовий і домашній телефони, ORCID ID, e-mail і поштова адреса для переписки). Назва файлу, наприклад, Ivanov_information. Приклад оформлення наведений у Додатку 1.
 3. Рецензія статті, підписана доктором економічних наук (якщо серед співавторів немає доктора економічних наук) та завірена відділом кадрів з його місця роботи (оригінал або сканована копія).
 4. Згода на передачу прав від авторів до видавника (оригінал або сканована копія). Надсилається після прийняття статті до друку. Назва файлу Ivanov_agreement.
 5. Ксерокопія чи сканована копія документу про сплату вартості публікації (надсилаються після підтвердження про те, що стаття прийнята до друку).

 

Вказані матеріали у електронному вигляді надсилаються секретарю Чернишевій Олені Михайлівні на електронну скриньку ek.visnik@gmail.com.

Поштова адреса редакції: проспект Гагарина, 8, м. Дніпро, 49005, Україна.

 

Обсяг статті не менше 10 та не більше 20 сторінок тексту, включаючи таблиці, рисунки (4 рисунки прирівнюються до 1 сторінки тексту) і список літератури (формат сторінки А4).

 

Структура статті

на мові оригіналу – для статті, на мові перекладу – для перекладу статті

кожен пункт починається з нового рядка

 • Індекс УДК;
 • Код статті згідно з JEL Classification;
 • Прізвища та ініціали авторів;
 • Назва статті (У назві статті не допускається використання абревіатур);
 • Повна назва організації(ій), у якій(их) виконана робота, із зазначенням міста;
 • Анотаціядо статті і ключові слова.
 • Основний текст статті, у якому слід виокремити наступні розділи: вступ та постановка проблеми, аналіз та дослідження публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки. Кожен розділ починається із нового рядка після його назви, яку друкують окремим рядком.
 • Список літератури може включати не більше 15 джерел.  Оформлення списку літератури за міжнародним бібліографічним стандартом АРА: літературні джерела кирилицею транслітеруються латинськими літерами, а до назви матеріалу додається переклад англійською мовою (Додаток 2). Для нумерації джерел не використовувати опцію «Список». Список літератури повинен обов’язково містити посилання на джерела з періодичних видань, що проіндексовані у провідних наукометричних базах (Scopus, Web of Science). Кількість самоцитувань – не більше 20% від загальної кількості джерел літератури.
 • Прізвища та ініціали авторів, назва статті, повна назва організації(ій), у якій(их) виконана робота, із зазначенням міста, анотації до статті іключові слова (за виключенням тих, що розміщені на початку статті).

 

Прізвища та ініціали авторів, назва статті, повна назва організації(ій), у якій(их) виконана робота, із зазначенням міста готують на трьох мовах (англійська, українська, російська з ідентичним змістом).

Анотацію до статті і ключові слова готують на трьох мовах (англійська, українська, російська з ідентичним змістом) обсягом 1800-2000 знаків, включаючи ключові слова. Кількість ключових слів – від 5 до 8.

Вимоги до оформлення статті

Текст статті повинен бути підготовленим у форматі текстового редактора Word (97-2003) (з розширенням  *.doc). Шрифт Times New Roman12 пт; міжрядковий інтервал – 1.5. Поля – 2 см з кожного боку, абзацний відступ – 1,25 см. Текст та розділи статті, назву, авторів не виділяють ні курсивом, ні напівжирним шрифтом.

Рисунки мають бути пронумеровані у послідовності, яка відповідаю згадуванню у тексті. Підписи до рисунків (у форматі Рис. 1. Залежність …) повинні бути обов’язково написані на мові основного тексту статті.

Таблиці, створені у текстовому редакторі Word, повинні мати порядковий номер (без знаку №) і назву; на кожну таблицю надається посилання у тексті (у форматі табл. 1). Формат таблиць: шрифт – Times New Roman, кегль – 10 пунктів, вирівнювання – по центру; міжрядковий інтервал – одинарний; всі відступи і інтервали – 0 см.

Формули вставляються безпосередньо у текст за допомогою редактора формул Microsoft Equation. Нумерація формул у тексті статті дається арабськими цифрами у круглих дужках справа.

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.

Додаток 1

Приклад оформлення відомостей про авторів

Іванов Іван Іванович – завідувач кафедри хімічної технології ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, доктор хімічних наук, професор.

Роб. тел. (0562)33-33-33

ORCID ID

e-mail: ivanov@dp.ua

Адреса для переписки: ДВНЗ УДХТУ, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005, Україна.

Дані наводяться для всіх співавторів, поштова адреса та e-mail можна вказати тільки для одного автора, який веде переписку.

Додаток 2

Приклад оформлення списку літератури 

 1. Illiashenko, S.M. (2012). Marketynhovi zasady vprovadzhennia ekolohichnykh innovatsii [Marketing principles of ecological innovations implementation]. Sumy: VTD «Universytetska knyha» [in Ukrainian].
 2. Dybach, I.L., Hatsura, V.Ya., & Ivata, V.V. (2013). Rol ekolohichnoho marketynhu v zabezpechenni konkurentospromozhnosti vitchyznianykh pidpryiemstv [The role of environmental marketing in enterprises competitiveness ensuring]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytskyi national university, 3, ser. Economy, 28-33 [in Ukrainian].
 3. Strutinska, L.R., Andrusiv, V., & Lubomudrova, N.P. (2012). Ekolohichnyi marketynh ta innovatsiini rishennia [Environmental marketing and innovative solutions]. Proceedings from Marketing and logistics in the system of management ’12: ІХ Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu» – ІХ International Scientific and Practical Conference «Marketing and logistics in the system of management». (pp. 408-409). Lviv: Lviv Polytechnic [in Ukrainian].

 

Графік прийому статей:

№1 – до 10 квітня;

№2 – до 10 жовтня.