ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК
Державного вищого навчального закладу
"Український державний хіміко-технологічний університет"

Архів за 2016р, номер журналу 1

Зміст

Вступ

ДИНАМIКА ЕКОНОМIКИ. ЕКОНОМIчНИЙ РОЗВИТОК

МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМIКА


РЕГIОНАЛЬНА ЕКОНОМIКА


ФОРМИ ОРГАНIЗАЦIЙ ТА СПIВРОБIТНИЦТВА В ЕКОНОМIЦI


ФIНАНСИ


ТОРГIВЛЯ. МIЖНАРОДНI ЕКОНОМIЧНI ВIДНОСИНИ. СВIТОВА ЕКОНОМIКА


ОРГАНIЗАЦIЯ ВИРОБНИЦТВА, МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМIКА ПIДПРИЄМСТВА


МАРКЕТИНГ